Úvodní strana > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Věnujte prosím pozornost následujícímu textu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci podnikatelské činnosti vykonávané naší společností. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále Nařízení). V souladu s Nařízením Vám jako subjektu údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost FIRECLAY, spol. s r.o., se sídlem Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ: 47780037, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. v odd. C vložce 3787 (dále jen „Společnost“).

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození příp. rodné číslo, bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ), sídlo provozovny (ulice, číslo, obec, PSČ), IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, živnostenský list, profesní certifikáty, profesní životopisy, číslo bankovního účtu, údaje kontaktních osob (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail).

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své podnikatelské činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 

 • realizace obchodního/smluvního vztahu se subjektem údajů se všemi souvisejícími úkony (vyhotovení objednávek, účasti na výběrových řízení, uzavírání smluv, fakturace);
 • účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci)

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění a realizaci vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního (smluvního) vztahu, a to:

 

 • pro účely výběrových řízení po dobu trvání výběrového řízení;
 • pro účely plnění smluv (objednávek) po dobu realizace činností plynoucích z nich;
 • pro účely archivace realizovaných zakázek po dobu stanovenou obecně závazným právním předpisem;
 • pro účetní a daňové účely po dobu dle platné legislativy

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě jakož i manuálně oprávněnými zaměstnanci společnosti. Osobní údaje subjektu údajů budou poskytnuty výhradně zadavatelům výběrových řízení a zakázek, orgánům státní správy (ČSSZ, FÚ...), pojišťovnám, statistickému úřadu (v anonymizované formě) a externím auditorům.

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a o přístup k nim. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 


Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením. Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat.


Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.